ПУ Сунце

grb_srbje

Деца до 3 године

Да ли дете агресивним понашањем само покушава да привуче пажњу или… 

Програм неге и васпитања деце узраста до три године

Рад са децом јасленог узраста одвија се према Основама програма неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три године, где се истиче да се “васпитање и нега деце врши стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по сопственом програму, откривајући себе и своју околину, у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима“.

У раду са децом јасленог узраста полази се од принципа јединства неге и васпитања. Процес неге и васпитања прилагођава се сваком детету, његовим потребама и могућностима. Нега подразумева и превентивну здавствену заштиту, којом се чува здравље деце и превенирају болести.

Игра има централно место у раду са децом као водећа активност крозкоју деца расту, развијају се и уче. Игра омогућава, подстиче и култивишеспонтане изразе и понашања детета, а такође омогућава поштовање дечјих особености у начину откривања света око себе.

Циљеви васпитања и неге деце разврстани су према аспектима развоја

Циљеви физичко – сензорног развоја су:

 • Одржавање и унапређивање физичког здравља деце
 • Обезбеђивање повољних утицаја на општи развој организма
 • Стварање услова за развој кретања, правилно држање тела и овладавање моториком
 • Усавршавање функција чула
 • Развијање навика у сфери задовољавања хигијенских и физиолошких потреба
 

Циљеви социјално – емоционалног развоја су:

 • Очување спонтаности и искрености детета у контакту са околином
 • Неговање отворености за доживљаје
 • Пружање помоћи у стицању самосталности
 • Подстицање у стварању слике о себи и стицању поверења у своје способности
 • Усвајање основнох моралних вредности (добро – лоше) и норми понашања
 • Развијање способности учествовања у заједничким активностима са одраслима и вршњацима
 • Култивисање емоционалног изражавања

 

Циљеви интелектуалног развоја су:

 • Подстицање и неговање природне радозналости
 • Подстицање развоја маште и неговање осетљивости за утиске
 • Подстицање развоја сензомоторне интелигенције кроз решавањепроблема
 • Подржавање спонтане вербалне и невербалне комуникације
 • Подстицање развоја говора и богаћење комуникације као средства за стицање искустава и знања
 • Подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способностистварањем услова за стицање знања и искустава кроз практичнеактивности

 

Медицинске сестре – васпитачи улажу максималан напор и стручност како би период адаптације прошао што лакше, како би се дете без већих тешкоћа прилагодило животу у колективу. Из тих разлога интензивно и плански сарађују са родитељима да би што боље упознале дете, његове потребе, навике и могућности и у складу са тим уважиле индивидуалне различитости сваког појединог детета у организацији живота у јаслицама.

На овом узрасту је јако важно јединство неге и васпитања што значи да све животне ситуације доприносе васпитању и развоју и полако прерастају у заједничке организоване облике рада.


У богаћењу дечјег искуства и подстицаја развоја планирају се посебни задаци садржаји и активности у оквиру :

 • – игре
 • – моторичких активности
 • – сензо-перцептивних активности
 • – социјално емотивних односа
 • – музичко ритмичких активности
 • – графичко- ликовних активности
 • – интелектуалних активности
 • – језичких активности
 • – активности драматизације

 

О свим планираним активностима, адаптацији деце, праћењу и посматрању деце, сарадњи са родитељима и локалном средином,медицинска сестра васпитач води одговарајућу документацију кроз дневник рада.

Поред Основа програма, при планирању и реализацији рада са децом на овом узрасту, сестре се руководе и специфичностима и карактеристикама конкретне групе деце, тако да се у планирању рада обухвате следећи сегменти:

 • превентивно-здравствена заштита
 • нега и васпитне активности у току неге
 • посебне васпитне активности: социо-емоционални односи, моторичке активности и игре, развој чулне осетљивости и опажања, музичко-ритмичке активности, интелектуалне активности и игре, графичко-ликовне активности и језичке активности
 • активности на отвореном простору
 • богаћење васпитне средине
 • сарадња са родитељима
 • посматрање, праћење, документовање дечјег развоја
 • вредновања процеса рада и планирање

 

Запажања о развоју деце и процеса рада имају за циљ: очување достигнутог степена психофизичког развоја васпитне групе, конкретизацију задатка и креирање планова за наредни период.

При планирању и реализацији активности у раду са децом, медицинске сестре васпитачи користе приручнике: “Корак по корак 1“ “Активности за рад са децом до 3 године“ и “Програм рада са децом до 3 године“.

Сарадња са родитељима остварује се кроз свакодневне индивидуалнеконтакте и непосредно пружање информација о актуелностима у развоју детета, кроз тематске родитељске састанке и радионице у вези са одређеним темама. Сарадња се одвија и кроз директно ангажовање родитеља у васпитно образовном процесу и животу васпитне групе.

Унапређење квалитета васпитно образовног рада у јаслицама одвија се кроз стручно усавршавање сестара, примену акредитованих програма, праћење и евалуацију.

Медицинске сестаре – васпитачи размењују искуства и стручно се усавршавају кроз рад Актива васпитача и медицинских сестара. У Установи се организују и семинари за медицинске сестре-васпитаче, акредитовани од стране Министарства просвете или интерног карактера.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support