ПУ Сунце

grb_srbje

Програм инклузивног образовања

Ono što je specifično za inkluzivne grupe jesu posebni stimulativni programi definisani kroz individualni obrazovni plan

Програм и реализација

Програм инклузивног образовања у Установи има за циљ да, у складу са Законским и другим прописима као и на основу досадшњег искуства, дугорочно унапреди рад са децом са сметњама у развоју и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених група и да им обезбеди једнако право на образовање и доступностобразовања и васпитања, без дискриминације и издвајања деце.

Основни циљ

Основни циљ овог програма је подстицање развоја и интегрисаност деце са сметњама у развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа. Потребе детета су основни оријентир за адаптацију програма намењених деци са сметњама у развоју, а васпитачи и родитељи су активни партнери у том процесу.

Начин реализације

Основне идеје програма су да потребе детета и развијеност његових способности представљају основне критеријуме за избор програма рада који су му намењени. За улазак у васпитну групу осим што је припремљено само дете са сметњама у развоју и његови родитељи, припремљен је и васпитач, али и остала деца у групи и њихови родитељи. Инклузивни програм подразумева и додатну едукацију васпитача и стручног тима и остваривање партнерског односа са родитељима у процесу стимулације развоја детета.

Масимално је двоје деце са сметњама у развоју укључено у једну инклузивну групу. Оно што је специфично за инклузивне групе јесу посебни стимулативни програми дефинисани кроз индивидуални образовни план (ИОП) који се израђују за децу са сметњама у развоју а организују кроз игру тако да остала деца из групе не запажају да се са њима нешто посебно ради а често се и сама укључују у тај рад. Заснивају се на подстицању развоја преко очуваних способности корак по корак како би дете доживљавало успех, што делује мотивационо.

Заступљен је тимски рад што значи да је за свако дете са сметњама у развоју формиран тим који чине родитељ, васпитач детета и стручни сарадник. Они заједнички планирају и реализују индивидуализоване образовне програме у вртићу и код куће и прате њихове ефекте. Тако се остварује партнерски однос са родитељима који су драгоцени у стимулацији развоја све деце а посебно деце са сметњама у развоју.

Васпитачи кроз овај програм уз подршку стручних сарадника, кроз игру, спроводе стимулативне програме прилагођене карактеристикама деце са сметњама у развоју. Од родитеља се очекује да дете и даље воде у адекватне специјализоване установе на индивидуални третман.

Очекиване предности инклузије су следеће:

За децу са сметњама у развоју:

 • боља социјална интеграција и социјализација;
 • откривање и подстицање развоја дечјих очуваних потенцијала;
 • подстицање развоја и стабилизација дечјег осећања сигурности;
 • развој комуникацијских способности детета (изражавање потреба, жеља и намера вербалним и невербалним путем);
 • разумевање и кад је то могуће задовољавање, потреба других (деце и одраслих у границама дечјих могућности), подстицање телесног развоја и мера за очување здравља детета; развој хигјенских и радних навика (уз вођење рачуна о врсти и тежини развојне тешкоће, као и особеностима узраста и пола коме дете припада).

 

За децу без развојних сметњи:

 • развијање осетљивости за потребе детета које теже напредује;
 • развијање толеранције за различитости;
 • развијање мотивације за помагање детету које има развојне тешкоће (на начин примерен узрасту).

 

Крајњи циљ је развијање вредносног система хуманистичког типа и заснованог на непосредном и позитивном личном искуству са децом која имају развојне сметње;

За родитеље деце са сметњама у развоју:

 • стицање позитивног искуства о могућностима њиховог детета за развој и заједнички живот са вршњацима без развојних сметњи;
 • овладавање вештинама и знањима о могућности утицаја на развој способности и личности детета; боља припремљеност детета (и породице у целини) за полазак детета у школу (редовну или специјалну);
 • развијање реалистичког става према могућностима детета за развој и ублажавање развојних тешкоћа;

За родитеље деце без развојних сметњи:

 • формирање, развој и одржавање позитивних ставова према интеграцији деце (и одраслих особа) у социјалну средину;
 • позитиван утицај и подржавање властитог детета за формирање позитивних ставова и емпатијских осећања према вршњацима са тешкоћама у развоју;

 

За васпитаче у предшколским установама:

 • развијање и одржавање компетенције и мотивације за рад са децом која имају сметње у развоју;
 • развијање емпатијских ставова према деци са посебним потребама и њиховим родитељима;
 • подстицање деце без развојних тешкоћа да развију позитивне емоције, спремност за помагање и сарадњу са вршњацима који имају развојне тешкоће;

На нивоу Установе формирани су следећи тимови:

Стручни тим за инклузивно образовање.


Задатак Стручног тима за инклузивно образовање је:

 • Сагледавање броја деце којима је потребна додатна подршка
 • Прикупљање писмене сагласности родитеља за израду ИОП-а
 • Предлагање чланова Тима за пружање додатне подршке за свако дете (ИОП тимови) директору Установе
 • Координација радом Тимова за израду ИОП-а
 • Достављање ИОП-а на усвајање Педагошком колегијуму
 • Достављање Интерресорној комисији Захтева за обезбеђивање додатне подршке детету на предлог Тимова за ИОП.

Тимови за пружање додатне подршке детету – ИОП тимови састављениод васпитача детета са сметњама у развоју, родитеља и стручног сарадника. По потреби се укључују и други стручњаци који додатно раде са дететом индивидуално.

Задаци тимова су:

 • Израда ИОП за дете са сметњама у развоју
 • Реализација састанака тима
 • Ревидирање ИОП и давање на увид Стручном тиму за ИО.
 • Индивидуални образовни план (ИОП)је писани документ, којим се утврђује прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и подразумева индивидуализовање приступа и метода.

ИОП доноси Педагошки колегијум, на предлог Стручног тима за инклузивно образовање. Родитељ даје сагласност за спровођење ИОП-а.

ИОП се доноси и вреднује тромесечно у првој години уписа детета, а у свакој наредној години на почетку полугодишта.

Шта садржи ИОП – кораци у прављењу

 • Опис актуелног нивоа функционисања
 • Индивидуалне карактеристике детета (снаге, потребе, интересовања)
 • Детаљан опис области за коју се планира подршка
 • Циљеве и исходе који се желе постићи
 • Облике, типове, нивое,садржаје и учесталост подршке
 • Праћење и вредновање постављених циљева и задатака
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support