ПУ Сунце

grb_srbje

Предшколска установа Сунце

Финансирање

Deca sede na klupi u jednom redu

Ценовник услуга

На основу Одлуке Управног одбора Предшколске установе “Сунце“ и дате сагласности на ову Одлуку од стране Општинског већа општине Горњи Милановац, утврђене су цене услуга у Предшколској установи “Сунце“ и оне износе:

Целодневни боравак
у установи

RSD 5165 Месечно
  •  

Припремни предшколски програм

RDS 4447 Месечно
  •  

Документа за преузимање

Решење о економској цени za 2023.год.

Документа за преузимање

Решење о економској цени za 2022.год.

Документа за преузимање

Ценовник услуга за 2021. годину

Право на регресирање трошкова

Сто са здравом храном
Право на регресирање трошкова исхране остварује се на основу законских прописа и Одлуке о регресирању трошкова боравка и исхране деце у Предшколској установи “Сунце“ Горњи Милановац Скупштине општине Горњи Милановац.
Право на регресирање трошкова исхране у Установи остварују родитељи чије треће и четврто дете похађа установу, као и родитељи деце који су корисници средстава материјалног обезбеђења код Центра за социјални рад општине Горњи Милановац.

Које су обавезе родитеља за добијање права на регресирање трошкова исхране?

Приликом уписа деце, како би остварили ова права, родитељи су у обавези да доставе изводе из Матичне књиге рођених за сву децу из породица са троје или четворо деце или Решење о стицању права на коришћење материјалног обезбешђења Центра за социјални рад општине Горњи Милановац.

Средства из буџета Републике Србије

Члан 151

Орган управљања у предшколској установи јесте управни одбор.

Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде.

 

Састав и именовање органа управљања

 

Члан 54

У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за стицање образовања и васпитања деце и ученика у основној и средњој школи које оснива Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

 

У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за:

1) остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу;

2) остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју;

3) остваривање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу;

4) плате, накнаде и додатке запослених у основним и средњим школама, социјалне доприносе и отпремнине;

5) развојне програме и пројекте установа, као и учешће Републике Србије у области инвестиција, стручног усавршавања запослених и такмичења ученика на републичком и међународном нивоу, у складу са утврђеним средствима, а према програмима и критеријумима које прописује министар;

6) рад уникатних школа и школа од посебног интереса за Републику Србију, које одреди Влада;

7) подршку посебно талентованим ученицима у виду бесповратне новчане помоћи коју министар прописује посебним актом сваке године.

На утврђивање и обрачун плата, накнада и додатака запослених у установи примењују се прописи којима се уређују плате и накнаде и друга примања запослених у јавним службама.

 

Средства из буџета аутономне покрајине

Члан 158

У буџету аутономне покрајине обезбеђују се средства за део економске цене, у складу са законом којим се уређује финансирање установа на територији аутономне покрајине.

Средства у буџету јединице локалне самоуправе

 

Члан 159

У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за део економске цене образовања и васпитања деце и ученика која обухвата остале текуће расходе, а на основу утврђене економске цене из члана 155. овог закона.

 

У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства и за:

1) остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини 80 одсто од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћи запослених у предшколској установи и остале текуће расходе;

2) стручно усавршавање запослених;

3) јубиларне награде и помоћ запосленима у основној и средњој школи;

4) превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра, ученика основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;

5) превоз запослених;

6) капиталне издатке;

7) заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама из члана 42. овог закона;

8) друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.

 

Обезбеђивање средстава за виши квалитет образовања

 

Члан 160

Установа може учешћем родитеља деце и ученика, јединице локалне самоуправе, донатора, спонзора или од проширене делатности да обезбеди средства за виши квалитет у области предшколског, основног и средњег образовања.

Средства из става 1. овог члана користе се за побољшање услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма који нису делатност установе, за исхрану и помоћ деци и ученицима.

Финансијски план

Финансијски план

Финансијски план
за 2014-2015 год.

Финансијски план

Финансијски план
за 2019-2020 год.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support