ПУ Сунце

grb_srbje

Предшколска установа Сунце

Службе

Дечак гледа у камеру

Делатност служби

Директор

 • руководи радом, заступа и представља Установу,
 • планира и распоређује послове на уководиоце Установе,
 • даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности установе,
 • доноси опште и појединачне акте за које је законом и другим прописом овлашћен,
 • одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених,
 • врши наредбодавне функције, прати извршење финансијског плана и плана јавних набваки и
  израђује предлог буџетских средстава за рад,
 • располаже средствима установе у складу са законом,
 • спроводи донете одлуке и друга општа акта,
 • координира радом установе,
 • израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и унапређења из своје области,
 • планира, организује и контролише рад запослених у установи,
 • планира и прати стручно усавршавање запослених из своје установе и спроводи поступак за стицање њихових звања у складу са законом,
 • сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце, запосленима, органима
  јединице локалне самоуправе, другим установама и удружењима и другим заинтересованим
  лицима и институцијама,
 • образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи

Помоћник директора

 • организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Установе,
 • координира рад стручних актива васпитача и медицинских сестара, Васпитно-образовног већа и других стручних сарадника у Установи,
 • организује рад на вођењу уредне педагошке и друге евиденције у Установи,
 • пружа помоћ васпитно-образовном особљу, нарочито приправницима у погледу припреме за извођење васпитно-образовне активности, као и припреме за полагање испита за лиценцу,
 • поред послова помоћника директора обавља и послове васпитача или стручног сарадника који су утврђени овим Правилником.

Рукоовдилац васпитних група

 • планира, организује и координира рад у радној јединици у сарадњи са директором и стручним органима установе;
 • прати стање кадровских потреба у радној јединици и обезбеђује замену радника;
 • прати стање у погледу материјално-техничке опремљености објеката;
 • води радне и друге евиденције из делокруга организационе јединице;
 • стара се о радној дисциплини, хигјени и естетском изгледу просторија и хола у Објекту ,
 • обавља и друге послове по налогу директора, а у складу са Законом и општим актима Установе.

Руководилац јаслених група

 • координира рад медицинских сестара у радној јединици и пружа им стручну помоћ уостваривању превентивно-здравствене заштите деце,
 • планира и организује превентивно-здравствену заштиту деце, прати фреквенцију обољевања деце у објекту, води евиденцију о истом,
 • контролише хигјену свих просторија у објекту и дворишном простору,
 • требује материјал за одржавање хигјене, исти распоређује и контролише употребу истог у објекту,
 • прати и усмерава рад медицинских сестара и запослених на пословима спремачице-чистачице и води евиденцију о присутности на послу за исте у радној јединици којом руководи.

Васпитач

 • Обавља послове васпитно-образовног рада у васпитној групи на целодневном боравку и на припремном предшколском програму, и то:,
 • припрема, планира, реализује и вреднује остваривање програма васпитнообразовниог рада;
 • у непосредном раду са децом, остварује различите облике и програме васпитно-образовног рада , у складу са исказаним потребамаи инересовањима деце и породица и могућностима установе;
 • структурира подстицајну средину за учење и развој уз активно учешће деце;
 • заједно са децом креира подстицајну средину за учење и развој све деце, припрема средства и материјале за игру и различите активности, подстиче позитивну социјалну климу и подржава учешће деце у заједници вршњака и одраслих;
 • прати и пружа подршку добробити и целовитом развоју у сарадњи са колегама и родитељима односно законским заступницима деце;
 • учествује у изради, праћењу и вредновању плана индивидуализације/ ИОПа 1 у сарадњи са стручним сарадником и родитељима, односно законским заступницима деце;
 • спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;
 • обавља послове ментора приправнику;
 • води прописану евиденцију и педагошку документацију;
 • учествује у организованим облицима културне активности и јавне делатности установе;
 • ради унапређивања васпитнообразовне праксе сарађује са родитељима односно другим законским заступницима деце и широм друштвеном заједницом;
 • учествује у раду стручних органа и тимова установе;
 • стручно се усавршава.

Медицинска сестра васпитач:

 • припрема, планира, реализује и вреднује остваривање програма неге и васпитнообразовног рада са децом до три године;
 • учествује у изради, праћењу и вредновању плана индивидуализације у сарадњи са стручним сарадником и родитељима, односно са законским заступником детета;
 • креира подстицајну средину за учење и развој деце, припрема средства и материјале за игру и различите типове активности, ствара и одржава позитивну социјалну климу у васпитној групи;
 • прати и пружа подршку добробити и целовитом развоју деце у сарадњи са колегама и родитељима деце;
 • води прописану евиденцију и педагошку документацију;
 • ради унапређивања васпитно-образовне праксе сарађује са родитељима, одностно законским заступницима детета, запосленим у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама;
 • учествује у раду стручних органа и тимова установе;

Логопед

 • Учествовање у изради планских докумената установе, посебно у деловима који се односе на планове и програме подршке деци,
 • припремање годишњег програма рада и месечних планова рада логопеда,
 • Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу,
 • Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја,
 • Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада установе и предлагање мера за побољшање ефикасности и успешности установе у задовољавању развојних потреба деце,
 • Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за децу у говорно-језичком развоју,
 • Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада са потребама и могућностима деце са проблемима у говорно-језичком развоју.
 • Логопед у установи омогућава васпитачима, да упознају проблеме говорно-језичких поремећаја, као што су: врсте и степени говорног оштећења, узроци њиховог настанка и последице које ови поремећаји остављају на емоционални, интелектуални и социјални развој деце,
 • Пружање помоћи и подршке васпитачима у раду са децом која имају тешкоће на неком од нивоа вербалне и невербалне комуникације,
 • Пружање помоћи и подршке васпитачима у  индивидуализацији васпитно-образовног рада, односно наставе,
 • Сарадња и пружање подршке васпитачима у праћењу, вредновању и прилагођавању постављених циљева индивидуалних образовних планова у складу са напредовањем деце са посебним образовним потребама,
 • Пружање подршке јачању васпитачких компентенција у областима комуникација и сарадња и тимски рад са децом која имају специфичне говорно-језичке сметње,
 • Сарадња са васпитачима при изради дидактичког материјала,
 • Третман неправилности у изговору појединих гласова, као што су умекшавања и замењивање неких гласова из групе африката и фрикатива,
 • Вежбе логомоторике са децом у групи,
 • Превентивно – корективни рад у групи са децом који се базира на подстицању и корекцији изговора појединих гласова нашег језика,
 • Рад са децом код којих је изразито вербално заостајање условљено ометеним психичким и физичким развојем, као што су болести, лакша ментална ометеност и неадекватни социокултурни фактор (изузимају се деца чији матерњи језик није службени и чије непознавање овог језика захтева посебан третман),
 • Упознавање родитеља, односно старатеља о раду логопеда са децом на објективан и њима разумљив и примерен начин уз уважавање културолошких, образовних и других специфичности родитеља, односно старатеља,
 • Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно-језичких проблема деце,
 • Оснаживање родитеља, односно старатеља у области развоја говорно-језичких способности деце,
 • Сарадња са родитељима деце са посебним потребама и подстицање истих на учествовање у изради индивидуалног образовног плана,
 • Рад и радне задатке логопед остварује и изводи индивидуално, у стручним тимовима и у сарадњи са стручним сарадницима, педагошким асистентом,
 • Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми извештаја, планова, програма, пројеката, распореда рада и слично,
 • Сарадња са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом на координацији активности у пружању подршке деци,
 • Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању и решавању специфичних проблема и потреба установе
 • Учествовање у раду стручних органа, већа, педагошког колегијума и тимова установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта,
 • Сарадња и размењивање информација са стручним сарадницима (психолог, педагог) и учествовање у унапређивању образовне праксе,
 • Информисање стручних органа о праћењу постигнућа деце којима је потребна додатна образовна подршка из домена рада логопеда,
 • Сарадња са другим образовним, здравственим, социјалним установама (школама, домовима здравља,  специјализованим здравственим установама, општином, министарством и др.) значајним за остваривање циљеваваспитно-образовног рада,
 • Вођење евиденције о сопственом раду, реализацији планираних активности и раду са децом, 
 • Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама и истраживањима,
 • Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада логопеда,
 • Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне податке о деци, односно ученицима,
 • Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем у активностима струковног удружења, похађањем акредитованих семинара, симпозијума и других стручних скупова,
 • Учествовање у организованим облицима размене искуства и сарадње са другим стручним сарадницима дефектолозима и логопедима (активи, секције и др.).

Педагог

 • доприноси стварању оптималних услова за развој деце и унапређивању васпитно-образовног, односно образовноваспитног рада;
 • учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања васпитно – образовног рада;
 • прати, анализира и подстиче целовит развоја детета;
 • пружа подршку и помоћ васпитачима у планирању, припремању и реализацији свих видова васпитно образовног рада;
 • обавља саветодавни рад са родитељима, односно законским заступницима деце и запосленима у установи;
 • пружа помоћ васпитачима на праћењу и подстицању напредовања деце, прилагођавању образовноваспитног рада индивидуалним потребама детета, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана детета, обавља саветодавни рад са васпитачима на основу добијених резултата процене , пружајући им подршку у раду са децом, родитељима, личним пратиоцима ,/ педагошким асистентима, подстиче лични и професионални развој васпитача;
 • подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање у установи;
 • спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;
 • организује и реализује активности на пружању подршке деци ради постизања социјалне, емоционалне зрелости;
 • пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и/или социјалном подршком детету;
 • ради у стручним тимовима и органима установе;
 • води прописану евиденцију и педагошку документацију;
 • учествује у изради прописаних докумената установе;
 • координира и/или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;
 • врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени упис у школу;
 • учествује у структуирању васпитних група у установи на основу процењених индивидуалних карактеристика деце;
 • креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о деци, узимајући њихове специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;
 • сарађује са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе;
 • иницира и учествује у истраживањима образовно-васпитне праксе на нивоу установе;
 • обавља послове из области општенародне одбране и цицилне заштите;
 • сарађује приликом израде и ажурирања веб презентације установе у делу „Услуге“;

Педагог физичке културе

 • учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања васпитнообразовног рада;
 • учествује у изради прописаних докумената предшколске установе (предшколског програма, годишњег плана рада , развојног плана) у области физичког образовања и васпитања;
 • пружа подршку васпитачима у креирању и реализацији програма рада с децом, предлаже и организује различите видове активности у својој области рада;
 • пружа подршку васпитачу на унапређивању и осавремењивању васпитно образовног рада;
 • учествује у организацији спортских манифестација, културних и јавних догађаја у организацији установе, других установа у локалној заједници;
 • сарађује са родитељима, институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе;

Медицинска сестра

 • остварује непосредан превентивни и здравствено васпитни рад с адецом, родитељима и запосленима;
 • спроводи опште противепидемијске мере и прати свакодневно опште стање деце и реагује у ситуацијама промене општег стања деце;
 • спроводи мере превентивне здравствене заштите деце и обезбеђује индивидуални хигјенско – дијететски режим код деце са хроничним незаразним болестима;
 • пружа прву помоћ код повреда и поремећаја код здравственог стања деце;
 • врши свакодневни санитарно хигјенски надзор свих просторија о објекту;
 • сарађује са надлежним здравственим, образовним и осталим институцијама;
 • даје подршку деци приликом узимање терапије, хране, кретања, одржавања личне хигјене;
 • формира навике и промовише адекватно понашање код деце (лична хигјена, правилна исхрана);
 • сарађује са породицом и друштвеном средином.

Социјални радник и безбедност и здравље на раду

 • планира, програмира, организује и учествује у остваривању програма социјалне заштите;
 • доприноси стварању оптималних услова за развој деце путем мера и облика социјалне заштите;
 • координира, организује и прати пријем деце у установу у складу са приоритетима за упис а на основу утврђених потреба породица и деце;
 • пружа додатну подршку деци из осетљивих друштвених група, талентованим и деци са сметњама у развоју и учествује у раду тима за пружање додатне подршке детету;
 • обавља саветодавни рад са децом, родитељима, односно законским заступницима деце и запосленима у установи из домена социјалне заштите, а посебно из осетљивих друштвених група;
 • учествује у раду тимова и органа установе;
 • ради на превентивном сагледавању проблема, предлаже мере за њихово отклањање;
 • координира радом тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;
 • сарађује са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама;
 • води документацију и евиденцију и учествује у изради прописаних докумената установе;
 • стручно се усавршава.
 • Послови заштите, безбедности и здраваља:
 • организује и спроводи обуку запослених из области безбедности и здравља на раду;
 • спроводи поступак процене ризика;
 • припрема потербну документацију за израду аката о процени ризика,
 • пружа стручну подршку за опремање и уређивање радног места,
 • организује превентиван и периодична испитивања услова радне околине,
 • организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад,
 • предлаже мере за побољшање услова рада,
 • свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље заппослених,
 • прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, учествује у утврђивању узрока и прпрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање,
 • припрема извештаје из области заштите , безбедности и здравља на раду,
 • координира сарадњу са службом медицине рада.

Сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите и исхране

 • доприноси стварању оптималних услова за развој деце, очување и унапређивање здравља и безбедности;
 • планира, програмира и прати остваривање програма превентивне здравствене заштите на нивоу установе примену програма којима се унапређује примена здравих стилова живота и принципа одрживог развоја;
 • учествује у изради прописаних докумената установе;
 • учествује у раду стручних тимова и органа установе;
 • учествује у изради и прати остваривање плана здравствене неге деце којој је потребна додатна здравствена подршка;
 • обавља саветодавни рад из области очувања и унапређивања здравља и безбедности деце, са родитељима, односно старатељима и запосленима у установи;
 • сарађује са здравственим институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе;
 • води одговарајућу документацију.
 • Послови Сарадника за исхрану:
 • планира, организује и прати остваривање програма исхране деце;
 • стара се о примени норматива исхране, израђује и коригује рецептуре и креира јеловнике;
 • припрема индивудуализоване јеловнике и рецептуре за децу која имају посебне нутритивне потребе и прати припрему ових оброка;
 • врши контролу правилног чувања и употребе намирница, процеса припреме, дистрибуције и сервирања оброка за децу;
 • саветодавни рад са родитељима, односно старатељима деце, у вези са прилагођавањем исхране здравственом стању детета;
 • сарађује са Заводом за заштиту здравља и са другим стручним институцијама које се баве унапређивањем исхране;
 • води прописану евиденцију;
 • обавља послове администартора за електронску управу из своје области;
 • учествује у раду органа установе;

Секретар и администарција

 • стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду,
 • обавља управне послове у установи,
 • израђује опште и појединачне правне акте Установе,
 • обавља правне и друге послове за потребе установе,
 • израђује уговоре које закључује установа,
 • правне послове у вези са статусним променама у установи,
 • правне послове у вези са уписом деце ,
 • правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе,
 • пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи,
 • пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе,
 • прати прописе и о томе информише запослене, и
 • друге правне послове по налогу директора,
 • координира пословима електронске управе, веб презентације Установе и обавља послове администратора,
 • пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема
 • документацију приликом израде аката, уговора и др.;
 • прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;
 • врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;
 • припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења;
 • израда месечних и периодичних статистичких и других извештаја из деклокруга свог рада;
 • врши административно-техничке послове везано за унос и обраду податак;
 • припрема и ажурира персонална досијеа и води евиденције и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа,
 • припрема једноставнија решења и интерне акте из обаласти радно правних односа;
 • припрема решења и налоге;
 • води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама;
 • пружа подршку припреми и одржавању састанака,
 • обавља административне послове из области имовинско-правних послова, комплетира и води евиденцију имовине,
 • води евиденцију судских предмета;
 • обавља административне послове у вези са кретањем предмета; и
 • послови администратора за електронску управу, и веб презентацију Установе.

Руководилац, самостални сарадник, референт за финансисјко рачуноводствене послове и магационер

 • организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова;
 • развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и појдиначних аката из области свога рада;
 • координира вођење пословних књига, израду и припрему финансијских извештаја;
 • сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима;
 • доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова;
 • прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава;
 • пројектује приливе и одливе новчаних средстава;
 • контролише израду финансијских прегледа , анализа и извештаја;
 • координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и извештавањем;
 • руководи припремом и израдом финансисјских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна);
 • контролише формирање документације за пренос новчаних средстава;
 • организује чување рачуноводствених исправа, пословних књигаи финансијских извештаја
 • координира и обавља послове администратора за електронску управу из области еПлаћање
 • прикупља, уређује и припрема податке за израду финансисјких анализа, извештаја и пројеката;
 • проверава исправност финансијско-рачуноводстевних обаразаца;
 • припрема прописане документације за подношење пореске евиденције и пријава;
 • врши билансирање прихода и расхода (месечно, кварално и годишње);
 • врши билансирање позиција биланса стања;
 • израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама;
 • води евиденције о реализованим финансијским плановима и контолише примену усвојеног контног плана;
 • припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за финансисјско –материјално пословање;
 • припрема податке , извештеје и информације о финансијском пословању;
 • припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама;
 • контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и подрачуне;
 • саставља налоге за књижења у главној књизи;
 • води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;
 • евидентира пословне промене;
 • припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавеза;
 • прати стање потраживања од корисника и ангажује се око наплате;
 • чува и архивира помоћне књиге и евиденције;
 • припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна;
 • контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење;
 • обавља послове администратора за електронску управу из области еПлаћање,
 • врши пријем, контролу и груписање и књижење улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;
 • врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарад и друга примања;
 • Врши обрачун зарада и и осталих исплата;
 • издаје потврде о висини зарада;
 • врши фактурисање услуга;
 • води књигу излазних фактура и других евиденција;
 • води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
 • контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
 • прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;
 • прати измиривање пореских обавеза;
 • израђује месечене извештаје из делокруга свога рада и одговоран је за њихову тачност;
 • ажурира податке у одговарајућим базама;
 • пружа подршку у изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању;
 • врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле;
 • обаља конролу цена из понуда из поступка јавних набавки, као и поштовање уговорних обавеза;
 • припрема документацију за напалту потраживања од корисника;
 • припрема требовања за обезбеђивање средства из буџета;
 • врши обрачун зарада, накнада и осталих личних примања запослених;
 • врши обрачун накнада и примања лица ангажованих по уговорима;
 • води евиденцију о зарадама;
 • припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама;
 • врши утврђивање и обрачун износа накнаде учешћа родитеља у остваривању делатности предшколског васпитања и образовања
 • обавља послове администратора за електронску управу из области финасија и рачуноводства.
 • припрема и складишти робу у магацин;
 • издаје робу из магацина;
 • чува, класификује и евидентира робу;
 • контролише стање залиха складиштене робе;
 • учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина;
 • наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством;
 • води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање;
 • врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком;
 • одговра за исправност ваге за мерење робе, хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе

Руководилаца централне кухиње

 • организује рад у кухињи, планира и надгледа рад кухиње;
 • саставља јеловник и припрема храну за кориснике,
 • требује и врши пријем намирница и контролу исправности приспелих намирница у кухињу;
 • прима потребан материјал за одржавање чистоће просторија кухиње, инвентара и посуђа;
 • контролише исправност процедуре припреме оброка, квалитет и квантитет приликом исспорука хране из кухиње;
 • распоређује запослене и контролише њихов рад;
 • непосредно руководи процесом спремања и поделом хране по Објектима
 • обезбеђује правилно коришћење средсава за хигијену, прибора за јело и опреме у кухињи;
 • учествује у изради дневног плана производње;
 • требује намирнице и остали материјал из магацина за производњу готових јела и врши поделу истих према врсти јела
 • врши корекцију дневне производње, код смањења производње врши повраћај намирница магацину, код повећања производње врши додатни пријем из магацина;
 • извешта о потреби набавке појединих намирница и зачина:
 • одговоран је за примену норматива код производње готових јела;
 • одговоран је за реализацију планиране производње;
 • организује благовремену контролу требовања и транспорт готових јела у дистрибутивне објекте;
 • контролише процес производње и одговоран је за квалитетно припремање јела;
 • врши распоред запослених и контролише њихов рад;
 • салдира стање на крају дана;

Кувар

 • припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране;
 • припрема и обликује све врсте посластица;
 • контролише исправност намирница;
 • утврђује потребне количине намирницана основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница;
 • контролише квалитет припремљеног јела;

Сервирка

 • сервира јела;
 • припрема јеловник,
 • припрема и обрађује намирнице код припремања и издавања оброка;
 • припрема и сервира храну;
 • одржава хигијену у кухињи;
 • одржава хигијену средстав за обраду и припрему намирница;
 • уређује простор кухињски блок,
 • припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке и храну;
 • сервира и послужује готову храну деци;
 • одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;
 • преузима робу и води задужења и раздуживање робе;
 • води евиденцију о требовању и утрошку робе.

Возач

 • превоз корисника по налогу непосредног руководиоца,
 • управља моторним возилом по налогу руководиоца;
 • врши превоз хране и другог материјала по објектима,
 • врши доставу поште по објектима и ван њих у граду, врши пријем и предају поште код ПТТ Г. Милановац,
 • води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;
 • уредно одржава возила и о томе води евиденцију, свакодневно води путне налоге са тачном евиденцијом релације и километраже, сервисирање и регистрација свих возила Установе,
 • води евиденцију о уграђеним и замењеним деловима на возилима,
 • референт за заштиту од пожара обавља следеће послове:
 • прикупља податке и потребну документацију за израду општих и појединачних аката из области заштите од пожара;
 • прати и контролише средства и опрему за заштиту од пожара;
 • контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;
 • учествује у изради извештаја у вези са ванредним догађајима из области заштите од пожара;
 • пружа подршку у организовању обуке из области заштите од пожара

Елктричар котлар-домар

 • одржава котларнице, електричне апарате и електричне инсталације у котларницама и уредно загрева објекте у зимском периоду,
 • врши уредно требовање горива по објектима и води евиденцију о потрошњи енергената,
 • благовремено пријављује кварове на котларници, и стара се око уредног функционисање целокупног система за грејање по радним јединицама,
 • обавља послове из надлежности јавних набавки (учешће у тиму за израду плана јавних набавки, учешће у комисији за јавне набаке, обавља и друге послове из области јавних набавки),
 • прати и примењује прописе из ППЗ,
 • врши редовну контролу свих просторија у вртићима у погледу заштите од пожара,
 • спроводи мере ППЗ и стара се о исправности противпожарних уређаја,
 • води евиденцију из области ППЗ, сарађује са инспекцијом за ППЗ и присуствује инспекцијским прегледима,
 • врши поправку електро инсталације и уређаја по објектима,
 • обавља и друге послове текућег одржавања, као што су водоводне инсталације, одржавање зграда, опреме по објектима, одржавање дворишта, и зеленила.

Техничар одржавања одеће

 • пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље;
 • суши и пегла веш и одећу;
 • врши обележавање рубља и његово крпљење;
 • чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглаше рубља, као и радне просторије перионице;
 • требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће.

Спремачице

 • обавља послове одржавања хигијене и спровођење мера санитарно хигијенског режима;
 • спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника;
 • пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и опреми;
 • прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће
 • одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;
 • одржава чистоћу дворишта и износи смеће.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support