ПУ Сунце

grb_srbje

Припремни предшколски програм

Трајање припремног предшколског програма у Установи је у периоду од септембра до јуна месеца.

Програм и циљ

Припремни предшколски програм је почетни ниво система деветогодишњег обавезног образовања и васпитања деце, а остварује се у оквиру предшколске установе.

Законом о Основама система образовања и васпитања регулисана је обавеза организовања и спровођења Припремног предшколског програма за сву децу предшколског узраста у години пред полазак у школу, почев од школске 2006/07. године.

Припремни предшколски програм остварује се у Установи кроз два организациона облика:

 • полудневни, четворочасовни рад са децом
 • целодневни , кроз рад припремних група
 • Трајање припремног предшколског програма у Установи је у периоду од септембра до јуна месеца.

 

Припремни предшколски програм доприноси остваривању права детета да расте и развија се у квалитетној васпитно образовној средини, која поштује његове особености, уважава његове потребе и подстиче његов психофизички развој. Ослања се на потенцијале детета, помаже му да изрази своју особеност, потребе и интересовања и даље их развија.

Доприноси такође и:

 • проширивању и сређивању социјалних и сазнајних искустава
 • оснаживању комуникативне компетенције
 • емоционалној и социјалној стабилности детета
 • подржавању мотивације за новим облицима учења и сазнавања

 

За дете предшколског узраста је важно да у години пред полазак у школу борави у подстицајној, осмишљеној и организованој средини, да учествује у програму који је за њега развојно значајан, који уважава његове потребе, интересовања и могућности и на најбољи начин подстиче његов психофизички развој.

Укључивање све деце у припремне предшколске групе има компензаторску функцију. На тај начин се свој деци обезбеђују услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социо – културне разлике и обезбеђује донекле подједнак старт за полазак у школу.

Програм представља допуну породичном васпитању. Отворен је за потребе детета и породице. Полази од права родитеља да активно учествују у подизању и васпитавању свог детета, чиме се унапређује васпитна компетенција породице.

Остваривање Припремног предшколског програма доприноси програмском и организационом повезивању предшколског и основног образовања и васпитања, што обезбеђује континуитет у васпитању и образовању деце и олакшава им прелаз из једне средине у другу.

Непосредни циљ припреме деце за полазак школу је да се допринесе њиховој зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у основној школи. Како је припрема за полазак у школу процес који траје током читавог предшколског периода, овај циљ се остварује у контексту подстицања општег и целовитог развоја детета.

Спремност за полазак у школу је спремност детета да стиче и развија вештине, способности и знања, које су основ за даље школовање.

Спремност подразумева физичку, интелектуалну, социјалну и емоционалну зрелост, као и претходна искуства и мотивацију за учење. Резултат је природног процеса сазревања и активног и мотивисаног учења.

Општа спремност подразумева физички здраво и отпорно дете, заинтересовано и способно да учи, са изграђеним мотивима и вољно – карактерним особинама, које радо прихвата и успешно решава задатке, уме да планира свој рад, функционише у групи вршњака и прихвата ауторитет одраслог.

Специјална готовост подразумева развој способности које олакшавајусавладавање програма првог разреда. Пре свега се мисли на руковање оловком, координацију ока и руке, анализу и синтезу речи, познавање основних категорија, боја, облика, количина и сл.

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:

 • целовитом развоју детета
 • развоју способности
 • проширењу искуства
 • богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе, а што све чини основ за даље нове облике учења и укључивања у различите токова живота и рада при чему је школа прва степеница.

 

Задаци васпитно образовног рада у години пред полазак у школу су:

 • Подстицање осамостаљивања
 • Подршка физичком развоју
 • Јачање социо – емоционалне компентенције
 • Подршка сазнајном развоју
 • Неговање радозналости
 • Поштовање индивидуалности и подстицање креативности.
 • Припремни предшколски програм се остварује у складу са Општим основама, Модел Б.

 

Полазиште му је у савременој концепцији васпитања и образовања, што значи да се васпитно образовни процес схвата као динамичнан, флексибилан, интерактиван и отворен у односу на дете, васпитача и Установу.

У темеље те оријентације су уткана посебна схватања детета, игре и учења, као и особене улоге васпитача у њој.

Васпитно образовни процес је део укупног контекста живота деце и одраслих. Обојен је њиховим специфичним потребама и вредностима средине у којој живе. Може се сагледати кроз циклус који чине: посматрање, планирање, делање, праћење и процена (евалуација). У том процесу је битније шта и како се дешава, него сами продукти и резултати.

Развијање ППП модела Б дато је кроз етапни план, услове које јепотребно стварати за дечји развој и садржаје који су за то препоручљиви.

Социо – емоционални развој обухвата:

 • Самосазнавање,
 • Опажање и разумевање других,
 • Схватање односа међу људима,
 • Прихватање себе као члана групе,
 • Разумевање социјалних појава,
 • Уочавање и решавање проблема у социјалном контексту.

 

Когнитивни развој обухвата:

 • Разликовање живог од неживог,
 • Човек као припадник друштва,
 • Биљни свет,
 • Животињски свет,
 • Природне појаве,
 • Опажање и схватање простора и просторних односа,
 • Логичке операције на конкретним предметима и појавама-формирање појма скупа, изграђивање појма броја,
 • Развијање појмова геометријских облика у равни и простору,
 • Мере и мерење,
 • Временске односе.

 

Развој комуникације и стваралаштва обухвата:

 • Развој комуникативних способности:култура практичног комуницирања, култура усменогизражавања, слушање,
 • Развијање интересовања и увођење у свет писане речи:појам речи и делова речи, вежбе артикулације, тумачењеразноврсних текстова, графо – моторичке вежбе, вежбање говорних стваралачких способности, медијска писменост.
 • Ликовни израз детета – цртање, сликања, вајања, рад различитимматеријалима, елементи графике, активности елемената естетског доживљаја, ликовна радионица,
 • Музичко васпитање – слушање музике, певање, свирање, плеснеактивности,
 • Драмски израз детета.


Физички развој обухвата:

 • Физички развој,
 • Развој опажања,
 • Јачање здравља и одржавање хигијене.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support